Arbo SDW helpt

Samen Door Werken bewaakt vanaf de eerste ziektedag het volledige traject en zorgt voor het uitvoeren van alle verplichtingen.

 

Wij regelen dat ziekmelding, verzuimmelding en verzuimoverzicht bij de verzuimverzekeraar terechtkomen. Bij langdurig ziekte bewaken wij de voortgang en zorgen voor het plan van aanpak. Wij houden de noodzakelijke gesprekken en stellen het re-integratiedossier samen. Mogelijke subsidies worden door ons aangevraagd en als het onverhoopt nodig is, doen wij de aanvraag voor WIA bij het UWV.

Wij werken samen met gecertificeerde arbeidsdeskundigen en altijd met respect voor ieders belangen.

Arbeidsdeskundig onderzoek

In het kader van de Wet Verbetering poortwachter kan het van belang zijn na een periode van ziekte van een werknemer, vast te stellen in hoeverre er nog mogelijkheden zijn om terug te keren in het werk.

De bedrijfsarts is leidend in het kader van vaststellen van functionele mogelijkheden. Op basis van deze vastgestelde functionele mogelijkheden en arbeidsdeskundig onderzoek, doet de arbeidsdeskundige een uitspraak over belasting/belastbaarheid in relatie tot arbeid. De Wet Verbetering Poortwachter eist van de werkgever dat hij de re-integratiemogelijkheden onderzoekt en uitvoering geeft aan de re-integratie (inspanningsverplichting).De werknemer is verplicht zijn medewerking hieraan te verlenen. Als er twijfel is over de re-integratiemogelijkheden van de verzuimende werknemer kan een onafhankelijk deskundigen oordeel uitsluitsel geven. Dit kan al na enkele weken verzuim zijn. Hoe eerder duidelijk is welke mogelijkheden een werknemer heeft om te werken, hoe eerder ook de juiste stappen kunnen worden gezet om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

 

Veelal wordt een arbeidsdeskundig onderzoek in ieder geval aan het eind van het eerste ziektejaar verricht. Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaan uit een gesprek met de verzuimende werknemer, een gesprek met de werkgever, indien nodig een bezoek aan de werkplek, een functieanalyse van het eigen werk en/of ander werk bij eigen werkgever, overleg met de bedrijfsarts, zijn de basis voor het onderzoek. 

Conclusies uit het onderzoek kunnen zijn:

 

  • De werknemer kan naar zijn eigen werk terugkeren. Wellicht moet het werk of de werkplek daarvoor worden aangepast
  • De werknemer kan niet naar zijn eigen werk terug, maar wel ander werk doen bij zijn eigen werkgever, eventueel met aanpassingen. Het zogenaamde 1e spoor
  • De werknemer kan niet meer terugkeren naar zijn eigen wek of naar ander werk bij de eigen werkgever. Er moet worden gezocht naar ander werk bij een andere werkgever. Het zogenaamde 2e spoor

Reintegratie

Als werkgever kunt u op verschillende manieren in aanraking komen met de noodzaak tot re-integratie. Niet alleen als een zieke werknemer re-integreert, maar ook als een van uw zieke werknemers (met een dienstverband voor bepaalde tijd) ziek uit dienst gaat, of indien er voor uw zieke werknemer na 104 weken ziekte een aanvraag WIA bij de uitvoeringsinstelling UWV gedaan wordt.

 

Om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen zijn er normen gesteld in de Wet Verbetering Poortwachter voor wat werkgever, Arbodienst en werknemer moeten doen aan re-integratie. Het UWV zal toetsen of er voldoende aan re-integratie is gedaan. Als werkgever en werknemer onvoldoende hun best hebben gedaan, zal het UWV de afhandeling van de WIA-aanvraag uitstellen en wordt de verplichting tot loondoorbetaling van de werkgever verlengd.

 

Langdurige ziekte van een werknemer:

 

De grens van langdurige ziekte ligt al na zes weken. Als werkgever krijgt u dan te maken met re-integratie in het kader van Wet Verbetering Poortwachter, met alle verplichtingen die daarbij horen.

Herplaatsing binnen uw bedrijf

 

Na de ziekmelding van een van uw werknemers dient u hem in eerste instantie in zijn eigen werk te re-integreren. Kan de werknemer dit niet, dan kan er door de bedrijfsarts een arbeidsdeskundig onderzoek geïndiceerd worden wat u als werkgever dient te laten uitvoeren. Indien er door arbeidsdeskundige wordt aangegeven dat er mogelijkheden tot re-integratie zijn in de eigen organisatie (re-integratie 1e spoor), dan bent u verplicht deze passende arbeid binnen uw eigen bedrijf aan te bieden.

 

Herplaatsing buiten uw bedrijf

 

Re-integratie buiten bedrijf komt voor als er door de arbeidsdeskundige wordt aangegeven dat er in de eigen organisatie geen mogelijkheden zijn om de zieke werknemer in de eigen of een andere functie te re-integreren. Dit kan voorkomen bij arbeidsongeschiktheid voor de eigen functie of geen passende arbeid in een andere functie in de eigen organisatie, dan moet er gezocht worden naar externe arbeidsmogelijkheden, re-integratie 2e spoor.

Wij helpen u vast te stellen wat de aard van de klachten is en welke beperkingen hieruit voortvloeien. Ook andere omstandigheden (privé- en/of werkomstandigheden) die van invloed kunnen zijn op het functioneren en de re-integratie moet worden beschreven. Als er sprake is van een arbeidsconflict kunnen wij dit begeleiden conform de eisen gesteld in de Wet Verbetering Poortwachter.