Arbo en Verzuim

De overheid heeft de verantwoording voor ziekteverzuim en personeelszorg nadrukkelijk bij de werkgever als "Poortwachter" gelegd. Er ligt bij u op dit gebied een grote verantwoordelijkheid en dus ook een risico.

 

De Wet verbetering Poortwachter (WvP) verplicht de werkgever zich maximaal in te spannen voor een zieke werknemer. De WvP schrijft voor welke acties door welke partij ondernomen moeten worden en wanneer. Houdt de werkgever zich niet aan de voorgeschreven procedures, dan kan dit ingrijpende (financiële) consequenties hebben. Zo kan het zijn dat, naar het oordeel van de controlerende instantie (UWV) de werkgever onvoldoende heeft ondernomen om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen.Of het zou ook kunnen zijn dat de werkgever weliswaar acties heeft ondernomen, maar dat deze niet conform de Wet van Poortwachter zijn uitgevoerd, of te laat zijn uitgevoerd. In zo'n geval kan het UWV besluiten toetreding van de werknemer tot de WIA op te schorten en ondertussen de werkgever te verplichten om het loon door te betalen.

 

Samen door werken

 

Samen Door Werken helpt dit soort problemen te voorkomen door vanaf de eerste ziektedag het volledige traject voor de werkgever te bewaken en zorg te dragen voor het uitvoeren van alle verplichtingen. Ook regelen wij dat de ziek-en verzuimmeldingen en verzuimoverzichten bij uw verzuimverzekeraar. Bij langdurig zieken bewaken wij de voortgang en zorgen het plan van aanpak. Wij houden de noodzakelijke gesprekken en stellen het re-integratiedossier samen. Mogelijke subsidies worden door ons aangevraagd. Indien noodzakelijk wordt een aanvraag voor WIA bij het UWV voor de werknemer ingediend.

 

Uiteraard werken wij altijd met respect voor ieders belangen.